Trius Advocaten

Shortcut bij het innen van B2B-facturen

Kan ik een versnelling hoger schakelen bij het innen van niet-betwiste doch onbetaalde B2B-facturen? Ja, onder bepaalde strikte voorwaarden is dat mogelijk. 

 

Op basis van artikel 1445 Ger.Wb. is het immers mogelijk om louter op basis van niet-geprotesteerde B2B-facturen, en dus volledig op eigen gezag en zonder voorafgaande machtiging van de rechter, bewarend derdenbeslag te leggen. Dit niet alleen op de bankrekeningen van uw klant, maar zelfs op alle banktegoeden van uw klant.

 

Een dergelijk beslag is uiteraard, gezien de verstrekkende gevolgen ervan, verbonden aan zeer strikte voorwaarden. Vooreerst moet u beschikken over een opeisbare en zekere (dus niet voor ernstige betwisting vatbare) schuldvordering op uw klant. Bijvoorbeeld een niet-geprotesteerde en vervallen factuur op uw klant.

 

Verder moet één en ander zeer urgent of bijzonder hoogdringend zijn. De financiële situatie van uw klant moet zo slecht en precair zijn dat het zeer aannemelijk is dat u achter het net zult vissen en dus geen betaling zult bekomen indien u een klassieke incassoprocedure voor de rechtbank moet afwachten.  U kunt de precaire financiële situatie van uw klant bewijzen via onder andere:

  • de neergelegde jaarrekeningen (of het feit dat uw klant reeds geruime tijd geen jaarrekeningen heeft neergelegd);
  • de beslagberichten en eventuele handelsrapporten;
  • de omvang en de ouderdom van uw vordering;
  • het totaal gebrek aan reactie van uw klant;
  • het miskennen door uw klant van eerdere afbetalingsregelingen.

Voor alle duidelijkheid u hoeft het voldaan zijn van deze voorwaarden niet op voorhand te bewijzen – het beslag wordt immers gelegd zonder voorafgaande machtiging van een rechter – maar eventueel wel achteraf indien uw klant eventueel verzet aantekent tegen het beslag. U moet de voorwaarden dus voorafgaand aan het beslag niet te bewijzen doch het is wel cruciaal dat de voorwaarden voldaan zijn.

 

Zijn deze voorwaarden voldaan en kent u de bankrelatie van uw klant? Dan kunt u overgaan tot het leggen van bewarend derdenbeslag op de bankrekening(en) van uw klant. Indien het beslag slaagt (m.a.w. als u erin slaagt beslag te leggen op één of meerdere voldoende gespijsde bankrekeningen van uw klant) dan zijn de gevolgen voor uw klant verstrekkend. Het beslag maakt de beslagen bankrekeningen immers volledig onbeschikbaar en dit voor het volledig creditsaldo en dus geenszins beperkt tot het bedrag van het beslag. De beslagen bankrekeningen worden aldus eigenlijk volledig onbruikbaar voor uw klant.

 

Gezien deze verstrekkende gevolgen moet u na het beslag in principe dan ook zo snel mogelijk een eigenlijke incassoprocedure voor de bevoegde rechtbank opstarten. In het overgrote deel van de gevallen volgt na het beslag evenwel zeer snel betaling in ruil voor opheffing van het beslag en is het opstarten van een gerechtelijke procedure niet meer nodig.

 

Gaat u evenwel over tot beslag goed wetende dat voormelde voorwaarden eigenlijk niet zijn voldaan, dan loopt u het risico dat uw klant verzet aantekent tegen het beslag en dat in het kader van deze verzetsprocedure de beslagrechter vaststelt dat het beslag eigenlijk niet anders kan worden uitgelegd dan als een ongeoorloofd drukkingsmiddel. U zult dan ook verplicht worden om het beslag op te heffen maar ook om alle schade van uw klant te vergoeden. Het derdenbeslag gebeurt dus niet alleen op eigen gezag, maar ook op eigen risico.

 

Mits bepaalde strikte voorwaarden zijn voldaan is er dus wel degelijk een shortcut naar het innen van uw openstaande B2B-facturen doch het nemen van een kortere weg is zoals steeds op eigen risico, al kan dit risico via een goede voorbereiding maximaal worden beperkt.

 

Hulp nodig bij het innen van B2B-facturen? Neem dan contact met ons op