Trius Advocaten

Algemene voorwaarden

Het verlenen van een kwalitatieve en pragmatische dienstverlening, op maat van zijn cliënten, behoort tot het DNA van Trius Advocaten. Transparantie, duidelijke communicatie en heldere afspraken zijn daarvoor cruciaal. Hieronder vindt u dan ook de algemene voorwaarden die toepassing vinden op onze dienstverlening. Mocht u hierover bepaalde vragen hebben, dan kunt u ons evident contacteren op onderstaande contactgegevens.

 

1. Trius Advocaten

 

1.1. Trius Advocaten is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma (afgekort V.O.F.), met als maatschappelijke zetel : Pastoriestraat 2, 8501 Heule (Kortrijk).

 

KBO ondernemingsnummer : 0473.758.193

BTW BE 0473.758.193

 

Telefoon : +32 56 98 00 78

Fax : +32 56 98 00 79

Email : info@triusadvocaten.be

IBAN kantoorrekening : ING Bank BE87 6301 3009 9994

IBAN derdenrekening : ING Bank BE19 6301 3502 9012

 

Website : www.triusadvocaten.be

 

1.2. De advocaten van Trius Advocaten dragen de in België verleende beroepstitel van advocaat en zijn lid van de Orde van Advocaten – Balie Kortrijk. Zij houden zich aan de deontologische regels en gedragscodes, eigen aan het beroep van advocaat. Verdere informatie inzake deze regels kan worden bekomen bij de Orde van Advocaten – Balie Kortrijk (www.baliekortrijk.be) of bij de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

 

1.3. De advocaten van Trius Advocaten verrichten hun werkzaamheden in naam en voor rekening van de advocatenvennootschap Trius Advocaten. Derhalve is enkel Trius Advocaten bv ovv V.O.F. de contractspartij van de cliënt voor de dienstverlening die wordt uitgevoerd door zijn vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en aangestelden.

 

1.4. De beroepsaansprakelijkheid van Trius Advocaten is verzekerd bij Amlin Europe SE (Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel), via een gezamenlijke polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, en bij AG Insurance, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, via Vanbreda Risks & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Ook de advocaten die hun activiteit binnen de advocatenvennootschap Trius Advocaten uitoefenen en de aangestelden van Trius Advocaten zijn verzekerden onder diezelfde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De polis beroepsaansprakelijkheid van Trius Advocaten verleent dekking voor de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde worden ingesteld in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

 

2. Opdracht

 

2.1. Op elke overeenkomst met Trius Advocaten zijn deze algemene voorwaarden (volgens de laatste versie) en de eventuele bijzondere voorwaarden voor de opdracht van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt of van algemene voorwaarden waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.2. Het toevertrouwen van een opdracht aan Trius Advocaten houdt de aanvaarding in door de cliënt van deze algemene voorwaarden zowel voor de betreffende opdracht als voor latere opdrachten , en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd.

 

2.3. De opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door Trius Advocaten dat uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, zelfs indien een cliënt de opdracht heeft toevertrouwd specifiek om te worden uitgevoerd door een bepaalde advocaat. Trius Advocaten is dan ook als enige exclusief aansprakelijk voor de dienstverlening die haar vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en aangestelden verstrekken. De cliënt aanvaardt dan ook geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan Trius Advocaten met betrekking tot deze dienstverlening. Voor zoveel als nodig doet de cliënt definitief en onherroepelijk afstand.

 

2.4. Het feit dat Trius Advocaten zou nalaten de strikte toepassing van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand of beperking van de rechten waarover het beschikt en verhindert niet dat later alsnog de strikte naleving van deze algemene voorwaarden wordt geëist.

 

2.5. Behoudens wanneer de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is Trius Advocaten vrij om dossiers of bepaalde onderdelen ervan intern te verdelen onder haar advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Indien nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de leiding van het dossier.

 

3. Informatie

 

3.1. De cliënt verstrekt aan Trius Advocaten, zowel bij de aanvang van de opdracht als tijdens de behandeling ervan, desgevallend op verzoek van Trius Advocaten, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Trius Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

 

3.2. In geval de cliënt na hiertoe te zijn uitgenodigd door Trius Advocaten nalaat om binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie en/of documenten te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt Trius Advocaten zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

 

3.3. Trius Advocaten informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.

 

4. Kosten en erelonen

 

4.1. Behoudens afwijkende overeenkomst wordt het ereloon voor de geleverde prestaties aangerekend op basis van het uurtarief van de advocaten die het dossier behandelen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard, de complexiteit en de inzet van de zaak alsook met de ervaring van de behandelende advocaat. Het uurtarief van de advocaten van Trius Advocaten varieert van 125 tot 150 EUR. De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde uurtarieven opvragen bij Trius Advocaten.

 

4.2. Bij een gunstig resultaat kan Trius Advocaten een succesvergoeding in rekening brengen. Deze succesvergoeding kan, naar keuze van Trius Advocaten en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in :

- het vermenigvuldigen met een coëfficiënt van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor de gepresteerde diensten;

- het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van het dossier;

- het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding;

 

4.3. Naast het ereloon brengt Trius Advocaten de administratieve kosten in rekening (voor o.a. het aanmaken, aanhouden en archiveren van het dossier, de briefwisseling en dactylografie, fotokopies en scans, telefoon en fax, verplaatsingskosten, ..), en dit op basis van eenheidstarieven die periodiek worden herzien. Daarnaast worden tegen kostprijs de kosten doorgerekend die Trius Advocaten voorschiet voor rekening van de cliënt (zoals o.a. gerechtsdeurwaarderskosten, griffie- of registratierechten, vertalingskosten, kosten Regsol, kosten E-deposit,…).

 

4.4. Alle aangerekende kosten en erelonen worden verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief (per 1 december 2018 21 %), behoudens indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing voorziet in een vrijstelling.

 

4.5. Indien de cliënt erom verzoekt, kan vooraf een raming gemaakt worden van de voorzienbare erelonen en kosten. Dergelijke raming blijft echter steeds een raming en biedt geen zekerheid, vermits zij gesteund is op toekomstige en onzekere elementen.

 

4.6. Trius Advocaten kan voor of bij de opstart of gedurende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eigenlijke staat van kosten en ereloon worden de provisie(s) op het totale bedrag in mindering gebracht. Trius Advocaten is gerechtigd om pas haar werkzaamheden aan te vatten of verder te zetten na de betaling van deze voorschotten.

 

4.7. Behoudens afwijkende overeenkomst (zoals bijv. voor incassodossiers) rekent Trius Advocaten de kosten en erelonen aan via maandelijkse ereloonstaten met detail van de geleverde prestaties en het aangerekende ereloon alsook van de aangerekende kantoor- en gerechtskosten. Indien de clliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de staat van kosten en ereloon, moet hij deze binnen de veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren. Trius Advocaten is evenwel gerechtigd om met de cliënt afwijkende afspraken te maken inzake de aanrekening en facturatie van voormelde kosten en erelonen.

 

5. Betaling

 

5.1. Provisie- en ereloonstaten van Trius Advocaten zijn betaalbaar binnen vijftien dagen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd vanaf de vervaldag. Deze nalatigheidsinterest zal berekend worden op basis van de interestvoet vastgesteld conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en wanneer voormelde Wet niet van toepassing is op basis van de wettelijke interestvoet. In geval van laattijdige betaling heeft Trius Advocaten ook het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) indien een gerechtelijke invordering noodzakelijk zou zijn.

 

5.2. Bij betalingsachterstal heeft Trius Advocaten het recht om de (verdere) uitvoering van de opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook wanneer de wanbetaling een andere opdracht met dezelfde cliënt betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

 

5.3. Indien Trius Advocaten in een zaak de belangen van meerdere cliënten verdedigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van kosten en erelonen die betrekking hebben op deze zaak en dit ongeacht aan welke cliënt Trius Advocaten haar staten van kosten en erelonen heeft opgemaakt.

 

6. Derdengelden

 

6.1. Trius Advocaten stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt binnen de kortst mogelijke termijn door aan de cliënt.  Indien Trius Advocaten dit niet onmiddellijk kan doorstorten, wordt de cliënt verwittigd van de ontvangst van het bedrag en van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

6.2. Trius Advocaten is evenwel gerechtigd om op de bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt de sommen in te houden nodig voor de betaling van openstaande staten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de cliënt. Trius Advocaten zal alle bedragen die het van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, binnen de kortst mogelijke termijn doorstorten aan deze derden.

 

6.3. In geen geval is Trius Advocaten aansprakelijk ten opzichte van de cliënt in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de gerechtelijke reorganisatie, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die nadelig kunnen zijn voor de cliënt.

 

7. Beroep op derden

 

7.1. Trius Advocaten mag voor de uitvoering van de opdracht zonder voorafgaande of afzonderlijke goedkeuring van de cliënt beroep doen op derden en zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Het beroep op derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derde te hebben gecontracteerd. Geen van deze derden zal kunnen worden beschouwd als agent, aangestelde, vennoot of vertegenwoordiger van Trius Advocaten.

 

7.2. De cliënt aanvaardt dat deze derden in beginsel hun kosten en erelonen rechtstreeks aan hem kunnen aanrekenen. Eventuele aanrekening door de derde aan Trius Advocaten zal worden doorgerekend aan de cliënt.

 

7.3. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die worden gehanteerd door derden op wie een beroep wordt gedaan door Trius Advocaten worden eveneens geacht te zijn aanvaard door de cliënt. Het staat de cliënt vrij rechtstreeks met de derden contractuele afspraken te maken omtrent hun aansprakelijkheid.

 

7.4. Trius Advocaten is evenwel niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden, en dit ongeacht of deze derde al dan niet rechtstreeks door Trius Advocaten dan wel door de cliënt werd aangesteld, gekozen of aangeraden, en ongeacht of deze derde zijn kosten en erelonen aan Trius Advocaten dan wel aan de cliënt aanrekent.

 

8. Intellectuele rechten

 

8.1. Alle lichamelijke en onlichamelijke materialen, met inbegrip van contracten, adviezen, opinies, processtukken en de werkdocumenten door Trius Advocaten opgesteld of gebruikt in het kader van de opdracht van de cliënt, zullen eigendom blijven van Trius Advocaten.

 

8.2. Contracten, adviezen, opinies, processtukken en andere dossiergebonden documenten uitgaand van Trius Advocaten, in welke vorm ook, vallen onder het beroepsgeheim. Zij zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n), op een normale en gebruikelijke wijze die overeenstemt met het gebruik dat de cliënt met het geven van de opdracht aan Trius Advocaten initieel beoogde.

 

8.3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Trius Advocaten, mogen deze documenten derhalve niet door de cliënt worden overgemaakt aan derden, verspreid, openbaar gemaakt of geëxploiteerd, tenzij dit vereist is door een wet of bevoegde regelgevende instantie, in welk geval de cliënt Trius Advocaten hiervan zal inlichten. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van Trius Advocaten.

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1. Trius Advocaten streeft steeds naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. De dienstverlening van Trius Advocaten behelst een inspanningsverbintenis die naar best vermogen zal worden opgenomen. Voor zover de wet het toelaat, wijst Trius Advocaten alle overige, expliciete of impliciete vrijwaringen af. Een bepaald resultaat wordt nooit gegarandeerd en Trius Advocaten gaat dan ook geen enkele resultaatsverbintenis aan.

 

9.2. Indien Trius Advocaten aansprakelijk wordt gesteld voor een fout of nalatigheid in de uitvoering van een opdracht zal de verschuldigde schadevergoeding (voor het totaal van hoofdsom, kosten en interesten), zowel contractueel als extracontractueel,  beperkt zijn tot de werkelijk geleden rechtstreekse schade waarvan het bewijs door de cliënt wordt geleverd, met een maximum gelijk aan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Trius Advocaten gewaarborgde bedrag voor het schadegeval. Indien een schadegeval om welke reden ook niet onder de dekking valt van deze aansprakelijkheidsverzekering, is het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding (voor het totaal van hoofdsom, kosten en interesten) beperkt tot maximaal het geheel van de bedragen die voor het betrokken dossier door Trius Advocaten aan de cliënt werden gefactureerd, doch met een minimum van 1.250 EUR en een maximum van 25.000 EUR per schadegeval. In geen geval is Trius Advocaten aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, met inbegrip van schade geleden door derden.

 

9.3. Indien Trius Advocaten wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van Trius Advocaten en derden (met inbegrip van de cliënt), zal Trius Advocaten ten hoogste aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Trius Advocaten zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met derden.

 

9.4. Trius Advocaten is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de cliënt of andere partijen, elektronisch panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de opdracht.

 

9.5. Elke vordering ten overstaan van Trius Advocaten moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van Trius Advocaten vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid wordt ontdekt, de vordering in rechte is ingesteld.

 

9.6. Zonder afbreuk te doen aan kortere termijn ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren alle vorderingen tegen Trius Advocaten in elk geval twee jaar na het einde van de betrokken opdracht.

 

9.7. De cliënt zal Trius Advocaten en haar vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en aangestelden vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met of voortvloeiend uit de opdracht.

 

9.8. Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van Trius Advocaten – en geldt voor zover en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk.

 

9.9. In geval van twijfel omtrent de interpretatie van enige bepaling van deze algemene voorwaarden die betrekking heeft op de beroepsaansprakelijkheid van Trius Advocaten en haar vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en aangestelden, zal steeds de interpretatie die de geldigheid van de aansprakelijkheidsbeperking inhoudt, prevaleren.

 

10. Einde van de samenwerking

 

10.1. De cliënt en Trius Advocaten – deze laatste rekening houdend met de deontologische verplichtingen terzake – kunnen op elk ogenblik, zonder motivering en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op grond van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst,  de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst maakt Trius Advocaten zijn eindstaat van kosten en erelonen over aan de cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met de geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de beëindiging van de opdracht, en de cliënt is gehouden deze te betalen.

 

10.3. Trius Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.

 

10.4. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Trius Advocaten en de cliënt zal Trius Advocaten op eerste verzoek de stukken van het dossier terugbezorgen aan de cliënt, met uitzondering van de eventuele vertrouwelijke briefwisseling en/of documenten.

 

10.5. Na de beëindiging van de opdracht en indien het dossier niet wordt opgevraagd door de cliënt, wordt het dossier door Trius Advocaten gearchiveerd en vervolgens bewaard voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt worden terugbezorgd en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

 

11. Witwaswetgeving

 

11.1. Overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld, is Trius Advocaten gehouden tot bepaalde idenficatieverplichtingen ten aanzien van cliënten en hun uiteindelijke gerechtigden. Daartoe kan Trius Advocaten van de cliënt bepaalde informatie en documenten in dit verband opvragen en bewaren, en/of opzoekingen verrichten in relevante databanken.

 

11.2. De cliënt verbindt zich ertoe om aan Trius Advocaten de gevraagde informatie te verstrekken en Trius Advocaten tijdig in kennis te stellen van alle wijzigingen in die informatie en documenten.

 

11.3. Indien bij een dergelijk verzoek geen of geen bevredigende informatie of documenten worden verstrekt binnen een redelijke termijn, is het mogelijk dat Trius Advocaten niet in staat zal zijn om zijn dienstverlening verder te zetten.

 

12. Algemeen

 

12.1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare bepalingen die zo nauw mogelijk aanleunen bij de initiële bedoeling.

 

12.2. De clIënt-rechtspersoon zal de bepalingen van deze algemene voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij eveneens hierdoor gebonden zijn.

 

12.3. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

 

12.4. Onverminderd artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – Trius Advocaten doch evenzeer ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van haar vennoten, advocaten, medewerkers, stagiairs en aangestelden.

 

12.5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Trius Advocaten aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

 

13. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

 

13.1. Alle overeenkomsten met Trius Advocaten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

13.2. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.