Trius Advocaten

Privacy verklaring

1.

TRIUS ADVOCATEN  is een vennootschap onder firma, met maatschappelijke zetel te 8501 Heule, Pastoriestraat 2.

RPR Gent, Afdeling Kortrijk

KBO ondernemingsnummer 0473.758.193

Tel.: +32 (56) 98 00 78

e-mail: info@triusadvocaten.be

Website: www.triusadvocaten.be

 

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegeven, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf van uw persoonsgegevens.

Ons privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd of voorwerp uitmaken van een update.  

We vragen dan ook dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, en regelmatig nakijkt. Onze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op ***.

 

2.

Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle diensten die wij verstrekken en op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

3.

VOF TRIUS ADVOCATEN, met zetel te 8501 Heule, Pastoriestraat 2, met ondernemingsnummer 0473.758.193 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

4.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Voorkeurtaal
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijv. doordat u een contactformulier op onze website invult
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer

Wij verwerken in voorkomend geval de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens in verband met uw strafrechtelijk verleden
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • gegevens in verband met ras, godsdienst of levensbeschouwing, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of geaardheid, biometrische en genetische gegevens

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@triusadvocaten.be.

 

5.

In het kader van onze dienstverlening en activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten, leveranciers en onderaannemers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van overeenkomsten met onze cliënten, leveranciers en onderaannemers, cliënten- en leveranciersbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie en nieuwsbrieven. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Naast de gegevens van cliënten, leveranciers en onderaannemers verwerken wij ook persoonsgegevens van andere personen zoals potentiële cliënten, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen,… dit met het oog op de uitvoering van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang en/of de uitvoering van een overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend voor het uitvoeren van een overeenkomst of het vervullen van een wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichting.

 

6.

Wij gebruiken op onze website enkel technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk uitmaken op uw privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijv. uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser  zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

7.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het aanbieden en uitvoeren van onze diensten en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

 

8.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, en wij eveneens de verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens kunnen weigeren indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Onze verwerking van de persoonsgegevens omvat geen profilering en u wordt niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

U kunt beroep doen op voormelde rechten door contact op te nemen met onze onderneming, in het bijzonder met onze contactpersoon Veerle Carron via veerle.carron@triusadvocaten.be.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, bereikbaar op commission@privacycommission.be.

 

9.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en eventueel verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onder meer maar niet beperkt tot IT-leveranciers, overheidsdiensten (bijv. rechterlijke instanties), notarissen en gerechtsdeurwaarders,…

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte. Persoonsgegevens zullen alleen worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, directeurs en/of vertegenwoordigers van bovenvermelde derde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde diensterleners door hen aangesteld, moeten de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.

Indien persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

 

10.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden geacht voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

11.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers, werknemers en aangestelden. Wij waarborgen een gelijkaardig niveau van bescherming door onze medewerkers, werknemers en aangestelden contractuele verplichtingen op te leggen die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

 

12.

Indien u verdere vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met onze contactpersoon: Veerle Carron, via veerle.carron@triusadvocaten.be.