Trius Advocaten

Kan de architect ontsnappen aan de in solidum aansprakelijkheid met de aannemer?

De aannemer en de architect zijn aansprakelijk voor de fouten in de uitvoering van hun respectievelijke contractuele verbintenissen ten aanzien van de bouwheer.

 

Wanneer schade werd veroorzaakt als gevolg van samenlopende fouten van zowel de aannemer als de architect, kunnen zij in solidum aansprakelijk gesteld worden. Dit betekent dat zowel de aannemer als de architect door de bouwheer aangesproken kunnen worden voor de betaling van de volledige schade.  De schuldenaar die de volledige schuld heeft betaald aan de bouwheer – per hypothese de architect – dient zich daarna te richten tot de andere schuldenaar – per hypothese de aannemer – in terugbetaling van diens aandeel in de schuld. De betalende schuldenaar draagt hierbij het risico van de insolvabiliteit van de medeschuldenaar: wanneer de aannemer intussen failliet werd verklaard, zal de architect diens aandeel niet kunnen recupereren en zal hij dus alleen instaan voor de volledige schuld.

 

Om dit risico in te perken, bevat de architectenovereenkomst vaak een beding dat de in solidum-aansprakelijkheid met de aannemer uitsluit. De vraag rijst of een dergelijk beding geldig is. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig.

 

In zoverre het gaat over ernstige gebreken die onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen (art. 1792 oud B.W.), is de uitsluiting van de in solidum-aansprakelijkheid niet geldig. De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect raakt immers de openbare orde. Een beding dat de in solidum-aansprakelijkheid met de aannemer uitsluit of beperkt, houdt volgens het Hof van Cassatie een beperking in van de aansprakelijkheid op grond van art. 1792 oud B.W. en is dus strijdig met de openbare orde. 

 

Het wegbedingen van de in solidum-aansprakelijkheid met de aannemer is wel mogelijk in zoverre het niet gaat om ernstige gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen.

 

De architect kan zich dus beroepen op een beding in de architectenovereenkomst dat de in solidum-aansprakelijkheid met de aannemer uitsluit, behalve voor ernstige gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. 


(Cass. 12 februari 2021, T.B.O. 2021, 182)