Trius Advocaten

Dekt de vlag “tienjarige aansprakelijkheid” eigenlijk nog wel de lading?

Op basis van de artikelen 1792 en 2270 B.W. zijn aannemers en architecten gedurende tien jaar aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit van het door hen ontworpen of uitgevoerd gebouw of groot werk geheel of gedeeltelijk in het gedrang brengen. Dit is de in de bouwwereld maar al te goed gekende tienjarige aansprakelijkheid.

 

Alhoewel de principes van deze specifieke aansprakelijkheid uit het bouwrecht reeds jaren vastliggen, brengt het Hof van Cassatie nog steeds af en toe verdere verfijningen of verdere detailleringen aan deze principes aan.

 

In een recent arrest van 11 januari 2019 antwoordt het Hof van Cassatie op een ogenschijnlijk eenvoudige vraag : is het voor de tienjarige aansprakelijkheid vereist dat het gebrek de stabiliteit van het gebouw of het groot werk binnen de tienjarige termijn geheel of gedeeltelijk in het gedrang brengt?

 

Het Hof heeft deze vraag negatief beantwoord. Om zich te kunnen beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten volstaat het dus dat binnen de tienjarige termijn een gebrek aan het licht komt dat de stevigheid van het gebouw of van één van zijn belangrijke onderdelen op korte of zelfs op lange termijn in het gedrang brengt of kan brengen.

 

Nog afgezien van de vraag of gerechtsdeskundigen met zekerheid kunnen bepalen dat een gebrek zeker op lange termijn de stevigheid van een gebouw in het gedrang kan brengen, lijkt voormeld arrest in ieder geval een forse uitbreiding van het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid met zich mee te brengen.

 

Voortaan is het immers voldoende dat er zich binnen de tienjarige termijn een gebrek manifesteert waarvan een gerechtsdeskundige stelt dat het op lange termijn de stevigheid van het gebouw in het gedrang kan brengen, om een aannemer of een architect aansprakelijk te kunnen stellen.

 

Wordt een typisch licht verborgen gebrek zoals het afbladderen van verf van het buitenschrijnwerk van een appartementsgebouw aan de kust aldus ook een gebrek dat onder de tienjarige aansprakelijkheid valt?

 

De toekomst zal het uitwijzen of dit arrest de deur openzet voor een fel verruimde toepassing van de tienjarige aansprakelijkheid.