Nieuws 11-09-2015 Staat een eenzijdige vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn gelijk aan een ontslag ? Lees meer >

Onze naam hebben we niet toevallig gekozen

U windt er geen doekjes om. En van uw juridisch adviseurs verlangt u hetzelfde. Geen theoretische beschouwingen dus, maar praktische oplossingen. Geen loze beloftes, maar eerlijke adviezen. En duidelijke afspraken over erelonen en dossierkosten.

Die no-nonsense aanpak vindt u bij Trius Advocaten. Gespecialiseerde zakenadvocaten die voor u waterdichte contracten opmaken en vlot uw geschillen regelen. En die u niet alleen adviseren, maar als partner pro-actief met u meedenken.

We hebben onze naam dan ook niet toevallig gekozen. Om u te verzekeren van uitmuntend advies en een optimale ondersteuning, verbinden we recht (ius) met drie (tres) van onze troeven: gespecialiseerd, no-nonsense en pro-actief.

Voor juridisch advies, voor opmaak van uw contracten, voor uw belangenbehartiging bij geschillen: contacteer ons voor een verkennend gesprek.

Inschrijven op onze nieuwsbrief Voor een beknopte en heldere toelichting bij de recentste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak: vertrouw ons uw e-mailadres toe.

In onze laatste nieuwsbrief.

Enige tijd geleden nam een producent van zonneweringssystemen een onderneming over die dergelijke systemen verdeelde. In de overeenkomst tot overname werd zoals gebruikelijk lastens de overlater een concurrentiebeding opgenomen met een toch wel opvallende duur van 17 jaar. Wellicht wegens miskenning van het concurrentiebeding door de overlater komt het tot een gerechtelijke procedure die uiteindelijk aan het Hof van Beroep te Gent ter beoordeling wordt voorgelegd.

 

In haar arrest van 17 december 2012 past het Hof van Beroep te Gent voor de rechtsgeldigheidstoets van het concurrentiebeding de zogenaamde klassieke leer toe. Volgens artikel 7 van het Decreet d' Allarde van 2-17 maart 1791 staat het eenieder vrij om naar goeddunken elke handel te drijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen. Deze bepaling, die zich verzet tegen een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en nijverheid, is van openbare orde. Het bedring dat een onredelijke beperking van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur oplegt, is bijgevolg nietig. Meer in het bijzonder oordeelt het Hof van Beroep te Gent dat een concurrentiebeding van 17 jaar bijzonder lang is, een dergelijk beding strijdig is met de vrijheid van handel en nijverheid, het beding nietig is en de nietigheid absoluut is en het beding niet kan gematigd worden.

 

De producent is het daar niet mee eens en tekent dan ook cassatieberoep aan tegen voormeld arrest. Met haar arrest van 23 januari 2015 laat het Hof van Cassatie een toch wel vernieuwend geluid horen.

Lees de volledige nieuwsbrief | Ga naar het overzicht van de nieuwsbrieven

site by tales.be